مديريت امور عمومي

 

كليه واحدهاي تحت پوشش معاونت پژوهشي

لطفا جهت درخواست كالا به ترتيب زير عمل كنيد


 

دريافت فرم درخواست كالا

(قابل دريافت از انتهاي همين صفحه)

 

پر نمودن فرم با رعايت نكات زير

تفکیک درخواست های خرید باید به این صورت انجام گیرد

ملزومات مصرفی لوازم التحریر

ملزومات اموالی

تعمیرات/سرویس دستگاه ها و ...

ایاب وذهاب (آژانس و پیک )

قبوض برق،آب،گاز وآب

پذیرایی (غذا و میان وعده شامل: بیسکویت،نسکافه و ...)

ظروف یکبارمصرف

تجهیزات پزشکی مصرفی

تجهیزات پزشکی اموالی

توجه

از خرید هرگونه ملزوماتی که اسناد/فاکتورهای آن  ازمحل بودجه این معاونت باید پرداخت شود، خودداری فرمائید

هرگونه درخواست خرید ملزومات پذیرایی برای جلسات آن مرکز، باید ضمن اعلام دو روز قبل ، موضوع جلسه نیز ذکر گردد

تمامي ملزوماتي مصرفی آزمایشگاهی باید ازمحل طرح  های تحقیقاتی آن مرکز تهیه گردد

مراکزی که درمواقع لزوم از آژانس و پیک بادپای خارج از سازمان استفاده می کنند،بایدبه نکات ذیل توجه فرمایند 

الف:  دارای مهر آژانس/پیک بادپا              

 ب: نام استفاده کننده و مقصد درج گردد.

ج: مبلغ دریافتی بصورت عدد و حروف به ریال نوشته شود.

د: حداکثرجمع هزینه های ایاب وذهاب (آژانس وپیک بادپا) 1/000/000 ریال

رييس واحد فرم را تاييد و امضا نمايد

فرم تحويل واحد تداركات شود

 

در نهايت درخواست در واحد تداركات بررسي و با تاييد مدير عمومي اقدام به خريد مي شود


   دانلود : فرم درخواست تحويل كالا از انبار.doc           حجم فایل 506 KB
   دانلود : فرم درخواست خريد.doc           حجم فایل 508 KB